Daňové poradenství

Daňové poradenství patří mezi naše základní služby. Poskytujeme jak jednotlivé rady, tak i soustavnou poradenskou činnost, zaměřenou na kontrolu správnosti účetnictví klienta z daňového hlediska a na daňovou a ekonomickou optimalizaci.

Odpovědným daňovým poradcem je Ing. Jana Hodačová, držitelka oprávnění č. 5058

Daňové poradenství a veškerou komunikaci s klientem provádíme v souladu s Etickým kodexem Komory daňových poradců ČR,  k jehož dodržování jsme se zavázali.

Více informací naleznete níže a také v záložce Poradenské služby, Mentoring.

Mlčenlivost

Vzájemnou důvěru s klientem prohlubuje mimo jiné i povinnost zachovávat mlčenlivost, která je nám uložena ze zákona (č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství). Povinnosti mlčenlivosti, a to i pro účely trestního řízení, nás může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě jsme povinni zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu, a také na plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona „o boji proti praní špinavých peněz“ a zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Pokud se rozhodujete, zda svěřit vedení účetnictví a přípravu daňových přiznání účetní nebo daňovému poradci, nezapomeňte, že daňový poradce má ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost, avšak účetní takovou zákonnou povinnost nemá. O důvod víc mít konečně svého daňového poradce!

Stanovisko daňového poradce

Stanovisko daňového poradce Vám rádi zpracujeme v případě, kdy potřebujete získat písemné vyjádření ke konkrétním daňovým nebo účetním záležitostem. Pro klienta znamená stanovisko srozumitelný přehled a vysvětlení daňových dopadů a shrnutí rizik, zbavuje jej nejistoty vyplývající ze složitých daňových zákonů, poskytuje mu informace o vhodném řešení a pomáhá mu předcházet problémům s finančním úřadem.

Často se jedná například o posouzení daňových dopadů transakce, kterou hodláte uskutečnit a předem chcete znát daňové zatížení, dále třeba posouzení daňové uznatelnosti výdajů (nákladů), stanovení správného zatřídění dlouhodobého majetku a nastavení odepisování a podobně.

Jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Odklady přiznání daně z příjmů

Je pro Vás komplikované dodržet zákonnou lhůtu pro podání daňového přiznání fyzických i právnických osob do 1. dubna? Prostřednictvím našich služeb zajistíme odklad podání daňového přiznání včetně lhůty pro zaplacení daně o tři měsíce, tedy do 1. července. Nezapomeňte nás ovšem včas kontaktovat ještě před vypršením zákonné lhůty, abychom Vám mohli odklad zajistit.

Zastupování při kontrolách

Naší největší snahou je, aby se klient nikdy nemusel s daňovou kontrolou vůbec setkat. Pokud jste se ale z jakýchkoli důvodů ocitli v hledáčku finančního úřadu, poskytujeme klientům komplexní podporu v průběhu daňových kontrol. Zastupujeme je v jednáních, optimalizujeme postup při kontrole a navrhujeme doporučení ohledně řešení požadavků či výzev finančního úřadu. Zhodnocujeme pozici klienta ve vztahu k možnosti odvolání proti výsledku daňové kontroly, zpracováváme odvolání atd.